แม้เราเป็นชาวบ้าน     เราก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพื้นที่ตำบลต้นแบบ ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพื้นที่ตำบลต้นแบบ ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย


           Office Project プロダクトキー การเตรียมข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

            เอกสาร ประกอบด้วย 10 เรื่อง คือ
1.คู่มือการดึงข้อมูล  ของโปรแกรม HOSxp  
2.คำสั่งการดึงข้อมูล  มี 3 คำสั่ง
3.ตัวอย่างไฟล์ผู้ป่วยเบาหวาน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555
4.ตัวอย่างไฟล์ประชากรที่มารับบริการ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2554 – พฤษภาคม 2555
5.คำอธิบายตารางข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์
6.คำอธิบายโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
7.รหัสโรคเบาหวาน
8.รหัสโรคความดันโลหิตสูง
9.แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่และจำแนกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน /โรคความดันโลหิตสูง

10. จดหมายเชิญ

11.  กำหนดการ 2-3 กค.55

 12. การเตรียมข้อมูล เพื่อนำเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ ใน Excels  และ SPSS

ข้อมูลต้องเตรียมมา มี 2 ไฟล์ คือ
•ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555
•ข้อมูลประชากรที่มารับบริการ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2554 – พฤษภาคม 2555

 

เอกสารโปรแกรม และการวิเคราะห์

1. แผนผังการวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน

2. แผนผังการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง

3. โปรแกรมการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย โรค DM / HT

           070-488 500-201 กำลัง ปรับปรุงโปรแกรม หากต้องการขอโปรแกรมล่าสุด

            ขอมาที่   s.suchinda@gmail.com   จะส่งตัวล่าสุดที่่พัฒนาให้

 

 

สรุปการประชุม/เอกสารเพิ่มเติม

1. การจัดกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน โดย ดร. เพ็ญศรี  กองสัมฤทธิ์

2.familyfolder  โดย ทีม รพ.สต. บ้านละว้า 

3.พัฒนาเครือข่ายชุมชนกับกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดย นายนวนิตย์   อิ่มใจ

4. การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี โดย ทีมงาน รพ.สต. ลาดตะเคียน

 

 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่  2   กรกฏาคม  2555
      ณ ห้องคอมพิวเตอร์  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยบูรพา


    09.00  น.    ลงทะเบียน
    09.15  น.     ชี้แจงการอบรม   โดย นางสุจินดา  สุขกำเนิด
                       ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง
    09.30  น.  เทคนิคการดึงข้อมูลต่างๆ ของผู้มารับบริการของ รพ.สต. (จาก 21แฟ้ม)
    10.30  น.     รับประทานอาหารว่าง
    10.45  น.     การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน /
                     

                        ความดันโลหิตสูงของ รพ.สต.  โดยใช้โปรแกรม Excels                             
    12.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน
    13.00   น. การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
    14.00   น.  การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม SPSS
    15.00  น.   รับประทานอาหารว่าง
    15.15  น.   การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS  (ต่อ)
    17.00  น.   กลับที่พัก ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

                      ภาคกลาง ชลบุรี

วันอังคารที่   3  กรกฎาคม   2555

       ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง
 

    07.30  น.    รับประทานอาหารเช้า  
    08.30  น.   แลกเปลี่ยน  “กระบวนการสร้างสุขภาพตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิต   

                       (1) การพัฒนาระบบข้อมูล รพ.สต.
                          -  การจัดทำแฟ้มครอบครัว เพื่อวิเคราะห์ปัญหากลุ่มเสี่ยง  

                              และติดตามเยี่ยมบ้าน        
                           -  การจัดระบบฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผลการคัดกรองและ

                              การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยง
                        (2). การจัดกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มผู้ป่วยและ

                              กลุ่มเสี่ยง DM / HT
                        (3)  การสร้างบุคคลต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

                              กลุ่มผู้ป่วย DM / HT
    10.30  น.    รับประทานอาหารว่าง
    10.45  น.   แลกเปลี่ยน (ต่อ)
                         (4) การสร้างเครือข่ายระบบการเยี่ยมบ้าน
                         (5)  การพัฒนาทีมตำบล ร่วมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน
    12.00  น.     รับประทานอาหารกลางวัน
    13.00  น.  แลกเปลี่ยน  (ต่อ)
                         (6)  การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการกำหนดมาตรการ

                               ทางสังคม
                         (7)  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม อสม.
    15.00  น.  ปิดการอบรม

 

การเดินทาง จาก กทม. มา ม.บูรพา
วันจันทร์-อาทิตย์  05.00-20.00 น.
-ท่ารถอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าห้างเซนจูรี่(ใต้รถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
เบอโทรศัพท์ 082-4611818 (รถวิ่งส่งถึงวงเวียนบางแสน)

 

 

 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

กลับไปก่อนหน้า