แม้เราเป็นชาวบ้าน     เราก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

การอบรมโครงการขับเคลื่อนงาน ตำบลจัดการสุขภาพดี เข็มแข็ง สู่เมืองไทยแข็งแรง

 

การอบรมโครงการขับเคลื่อนงาน ตำบลจัดการสุขภาพดี เข็มแข็ง สู่เมืองไทยแข็งแรง วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08-30-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโคกสสำโรงวิทยา อำเภอสำโรง จังหวัดลพบุรี นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า replica designer handbags กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการสนับสนุนให้เกิด “ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง” ภายใต้แนวคิด”สุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน” โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางกลไกการขับเคลื่อนให้ความสำคัญกับชุมชน ท้องถิ่นเป็นเจ้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะชุมชน โดยประชาชน ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนา และขับเคลื่อนพลังชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาในมิติอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาความยากจน ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอนามัย best replica watches เกิดเป็นระบบสุขภาพชุมชน ที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืน ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง 5 โรคสำคัญC4090-450 070-336 642-832 70-480

นายชลน่าน กล่าวว่า สำหรับในปี 2556 นี้ กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายให้เกิดตำบลสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน replica omega watches โดยจะดำเนินการทุกจังหวัดในทุกอำเภอ ๆ ละ 2 ตำบล รวม 1,756 ตำบล และที่จังหวัดน่านจะนำร่องดำเนินการทุกตำบล รวม 99 ตำบล

กลับไปก่อนหน้า