แม้เราเป็นชาวบ้าน     เราก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

การฝึกอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพ (Coaching) ภาคกลาง รุ่นที่ 2 ปี 2556

 

การอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพ (Coaching) ภาคกลาง

โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี testking 70-640 วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2556

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วยจังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธา และ เพชรบุรี

 

  

เปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์และบรรยายพิเศษตำบลจัดการสุขภาพกับวิสาหกิจชุมชน โดย ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด

 

  

บททดสอบสมรรถนะทางกายของท่าน..มั่นใจแค่ไหนไม่เสี่ยงต่อโรค? โดย ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

 

วิเคราะห์ต้นทุนชุมชน ความสอดคล้องของวิถีชุมชนสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาจารย์ ชาติชาย เหลืองเจริญ ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

 

  

ประสบการณ์ทำงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน โดย คุณนิพาดา  มิ่งสมร ผอ.สต.ต้นนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 

ประสบการณ์ ทักษะ ที่ปฏิบัตืได้ เพื่อสรรค์สร้าง ความคิดใหม่ๆ ใน การทำงาน โดย ศูนย์ สช.ภาคกลาง

 

  

เล่น..เล่า..เร้า..พลังสุนทรีย์ภาพ  โดย คุณพิสมัย  ยอดยิ่ง

  

รับอรุณ ปรับสมดุลกายใจ ณ ชายทะเล

 

  

สัมผัสและเรียนรู้กระบวนการ ล้างพิษกาย สลายพิษใจ โดย  ผศ.ดร.สุภาว์  จันทนะโสตถิ์ ม.ราชภัฏนครปฐม

 

    

เบาๆ สบายๆ กับงาน Napkin Decoupage โดย  ผญ.สุมายา  พลศิริ

 

เชื่อมโยงและออกแบบหลักสูตร นักจัดการสุขภาพสำหรับ อสม.เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและประชาชน

รูปภาพทั้งหมด

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.436502673097819.1073741826.100002142704466&type=3

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

คลินิกไร้พุง DPAC03 (Diet Physical Activity Clinic ) ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
งานวัยทำงานและผู้สูงอายุ
Web site  : งานวัยทำงานฯ  http://hpc3.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hpc3/main.php?filename=work
Facebook : คลินิกไร้พุง     http://www.facebook.com/pages/DPAC03Diet-Physical-Activity-Clinic/263938613694811
Tel.  : 0 3814 8165 ต่อ 133,120 
Fax  : 0 3814 8169
3.For cisco, it faces louis vuitton replica handbags is a $200 billion network equipment 642-902 market. His business scope covers almost every part of the network construction, composition of the Internet and data transfer of routers, switches, replica handbags outlet and so on almost all controlled by the cisco network equipment market. Due to network information was doubled replica handbags outlet every four months, you need to update, faster network transmission equipment support, this means that cisco's market continues to expand, so that the cisco's market has become the most popular and fastest growing companies.

กลับไปก่อนหน้า